Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit leerkrachten en ouders. In de MR praten we mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op school. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken, maar er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de MR.

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals: het onderwijsbeleid, kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid. De MR houdt zich dus vooral bezig met de uitvoering van het beleid. Vaste jaarlijkse onderwerpen waarover gesproken wordt zijn onder andere de schoolgids, het schoolplan, het formatieplan, de groepsverdeling, schooltijden, scholing van personeel en leermiddelen. De MR vergadert in totaal ongeveer 8 avonden per schooljaar.

De MR van Bs. Pater Eymard bestaat uit:

  • Oudergeleding: Marc Klein Koerkamp, Karin Thijssen (voorzitter)
  • Personeelsgeleding:Tamara Jansen, Hannie Verstraten¬†

GMR-lid

Astrid Berends (leerkracht) zit namens het personeel in de GMR van Stichting Optimus.
 

Notulen

 

Jaarverslag