Ons onderwijs

Basisschool Pater Eymard, een kleine school in de dorpskern van Stevensbeek. Een veilige plek om samen op te groeien. Een school die de kansen ziet van het klein zijn en daar haar kracht van heeft weten te maken.

Groot in klein zijn

Ons motto is dan ook niet voor niets ‘Wij zijn groot in klein zijn!’. De kinderen staan centraal. Het hele team kent en volgt ieder kind, van peuter tot schoolverlater. Kinderen echt zien, samen met hen ontdekken wat hun talenten zijn en hen laten groeien in zelfstandigheid, dat is waar wij voor staan en daar zijn we sterk in!

Boeiend, onderzoekend, toekomstgericht

We leren voor nu en voor later. Naast taal, lezen en rekenen zijn er veel meer vaardigheden die nodig zijn in de toekomst. Kinderen leren samenwerken, kritisch denken, keuzes maken, probleemoplossend denken en verantwoordelijkheid nemen. En ook nieuwsgierig zijn naar de wereld om hen heen is belangrijk. Dat alles in een uitdagende en rijke leeromgeving waar kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd is. 

Waar kinderen eigenaar zijn van hun leerproces

Wij vinden het belangrijk dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Weten waarvoor ze leren, weten wat ze al kunnen en weten wat ze nog moeten oefenen. Kinderen ontwikkelen vaardigheden zodat zij zelfstandig en zelfsturend kunnen leren. In alle groepen wordt thematisch gewerkt met thema’s van het International Primary Curriculum, afgekort IPC. De thema’s passen bij de belevingswereld van de kinderen en spreken hen vaak enorm aan. Ook dat bevordert de betrokkenheid.

Leren leren, leren samenwerken

Er is een groot gevoel van saamhorigheid, jongere en oudere kinderen leren van en met elkaar. We helpen kinderen om zelf te ontdekken, te verbinden en te groeien. Zij leren alleen én samen. In school, maar ook buiten school wordt geleerd. Door samen te werken in de breedste zin van het woord bieden we kinderen zoveel meer.

Een veilige omgeving

Met behulp van de symbolen van Fides en met behulp van systemisch werken, leren kinderen op een positieve manier om te gaan met zichzelf en de ander. We bouwen aan onderling vertrouwen, rust en veiligheid. Elk kind mag zichzelf zijn. Als er een probleem is kan de groep samen oplossingen bedenken.

Onze kernopdracht

Op Pater Eymard voldoen we aan de basiskwaliteit. Daarnaast formuleren wij in ons schoolplan onze ambities voor de komende vier jaar. Om de kwaliteit vast te houden en blijvend te verbeteren werken we volgens de jaarlijkse cyclus van het opbrengstgericht werken en de speerpunten uit ons jaarplan. Onze school kan getypeerd worden als een "lerende organisatie" waar professionaliteit hoog in het vaandel staat.